Tạo web api .net 5.0

Hướng dẫn này dạy những điều cơ bản về việc xây dựng API web với ASP.NET Core. Cuối cùng, bạn có một API web có thể quản lý các mục “việc cần làm” được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu

Hướng dẫn cài đặt mở rộng cho ImageMagick trên Window 2016

Chúng tôi có một máy Windows Server 2016 đã bật IIS và PHP (v8+) đã được cài đặt và kích hoạt trong IIS. Cần cài thêm ImageMagick vào hệ thống này, để cho phép chuyển đổi tệp hình ảnh từ mã PHP trong các trang web trong một thư mục ảo (ứng dụng) trên máy chủ.