jQuery – Cách thêm class và xóa class nếu nhấp bên ngoài div cùng với nút toggle mở hoặc đóng

Mình có một nút hamburger, khi được nhấp vào, đồng thời thêm một class vào div và nút. Mình đã thêm thành công sự kiện nhấp chuột để đóng div nếu người dùng nhấp vào bất kỳ đâu bên ngoài div nhưng đồng thời mình cũng muốn nút hamburger thêm hoặc xóa class. Kết quả mong muốn là cả hai tùy chọn (nhấp vào nút hoặc nhấp vào bên ngoài bảng điều khiển).