Các lỗi thường gặp khi chạy Node cho nhà phát triển frontend ” getting error in npm run dev for react vite”

Nếu bạn là nhà phát triển ứng dụng frontend developer, bạn sẽ thường gặp các lỗi như

  • getting error in npm run dev for react vite.
  • not found some module,….

Node.js version

node js v20.9.0

Ví dụ

at Object. (C:\Users\proli\OneDrive\Desktop\Experiment\new-form\node_modules\rollup\dist\native.js:49:48)
at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1241:14)
at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1295:10)
at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1091:32)
at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:938:12) {
code: 'ERR_DLOPEN_FAILED'

Operating system

Windows 10, 11

Scope

code run time, would not start npm run dev

Module and version

Not applicable.

Cách giải quyết

Tải chương trình Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x64) missing với link sau https://aka.ms/vs/17/release/vc_redist.x64.exe

 

 

Đã đăng trong Code Snippets, React và được gắn thẻ .