Một số lỗi khi kết nối với Firebase Data realtime với react

Các lỗi thường gặp trên Firebase và các khắc phục

File json data null

Không load được users author trên firebase

Cách khắc phục

Bạn cần kích hoạt nhà cung cấp dịch vụ đăng nhập ẩn danh.

 1. Chuyển đến căn cứ hỏa lực
 2. Chuyển đến Xác thực
 3. Bật ẩn danh

Xem hình

kích hoạt

FirebaseError: Missing or insufficient permissions with react js

Quyền firebase bị từ chối với các quy tắc này:

Quy tắc này cho phép mọi người trên internet xem, chỉnh sửa và xóa tất cả dữ liệu trong cơ sở dữ liệu Firestore của bạn.

Nó rất hữu ích để bắt đầu, nhưng nó được định cấu hình sẽ hết hạn sau 30 ngày để ngăn tấn công. Vào thời điểm đó, tất cả các yêu cầu của khách hàng đối với cơ sở dữ liệu Firestore của bạn sẽ bị từ chối.

Hãy đảm bảo viết quy tắc bảo mật cho ứng dụng của bạn trước thời điểm đó, nếu không, ứng dụng của bạn sẽ mất quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu Firestore của bạn

rules_version = '2';
 service cloud.firestore { 
  match /databases/{database}/documents {

  match /{document=**} {
   allow read, write: if false;
    }
   }
  } 

Cách khắc phục

service cloud.firestore {
 match /databases/{database}/documents {
  match /{document=**} {
   allow read, write;
  }
 }
}
Đã đăng trong Code Snippets, Javascript, React.