Cách tăng giới hạn import Data Theme của plugin All-in-One WP Migration wordpress

Để các hướng dẫn được nêu trong bài viết này hoạt động, bạn phải sử dụng phiên bản 6.77 hoặc phiên bản cũ hơn của Plugin WP Migration All-in-one.

Bạn có thể tải xuống phiên bản 6.77 tại đây, all-in-one-wp -igration.6.77

Sau khi tải xong, bạn giải nén vào thư mục wp-content/plugins/. Đường dẫn như ví dụ: /wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/constants.php

// ================= // = Max File Size = // ================= define( ‘AI1WM_MAX_FILE_SIZE’, 2 << 28 ); and replace with this… // ================= // = Max File Size = // ================= define( ‘AI1WM_MAX_FILE_SIZE’, 2 << 28 *1.2);

Và bạn sẽ có giới hạn tải lên 16GB.

Tăng giới hạn kích thước 512MB trên Plugin

Nếu kích thước tệp .wpress của bạn vượt quá 512MB, bạn sẽ được mời mua Tiện ích mở rộng không giới hạn của All-in-One WP Migration.

wpress-file-exceeds-512MB

Tiếp tục và mở /wp-content/plugins/all-in-one-wp-migration/constants.php

Tìm file constants.php theo đường dẫn trên

Dòng 246: 249 xác định giới hạn kích thước tải lên của tệp. Nếu bạn muốn kiểm soát “kích thước” + f, thì bạn nên thực hiện ngay.

// =================
// = Max File Size =
// =================
define( 'AI1WM_MAX_FILE_SIZE', 536870912 );

You’ll see the max size is defined in Bytes. In order to increase the upload size limit to 4GB, simply multiply the number seen here by 8.

Đã đăng trong WordPress.