Tạo web api .net 5.0

Hướng dẫn này dạy những điều cơ bản về việc xây dựng API web với ASP.NET Core.

Trong hướng dẫn này, bạn tìm hiểu làm thế nào để:

 1. Tạo một dự án API web.
 2. Thêm lớp mô hình và ngữ cảnh cơ sở dữ liệu.
 3. Giàn giáo một bộ điều khiển với phương pháp CRUD.
 4. Cấu hình định tuyến, đường dẫn URL và giá trị trả về.
 5. Gọi API web với Postman.

Cuối cùng, bạn có một API web có thể quản lý các mục “việc cần làm” được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

Tổng quan

Hướng dẫn này tạo api sau:

APIMiêu tảGửi Yêu cầuTrả lại kết quả
GET /api/customersLấy hết khách hàngNonedanh sách khách hàng
GET /api/customers/{id}Lấy 1 khách hàng (id)Nonecustomer
POST /api/customersThêm mới 1 khách hàngcustomercustomer
PUT /api/customers/{id}Chỉnh sửa khách đã tồn tại customerNone
DELETE /api/customers/{id}    Xóa khách   NoneNone

Sơ đồ sau đây cho thấy thiết kế của ứng dụng.

Mô hình MVC.NET

1. Tạo dự án web

Dùng Visual Studio 2019

 • Từ menu Tệp, hãy chọn Dự án > Mới.
 • Chọn mẫu ASP.NET Core Web API và bấm Tiếp.
 • Đặt tên dự án Posm và bấm Tạo.
 • Trong hộp thoại Tạo ứng dụng web ASP.NET core mới, hãy xác nhận rằng .NET Core ASP.NET Core 5.0 được chọn. Chọn mẫu API và bấm Tạo.

Để biết hướng dẫn về việc thêm gói vào ứng dụng .NET, hãy xem các bài viết bên dưới Cài đặt và quản lý gói tại quy trình tiêu thụ Gói (tài liệu NuGet). Xác nhận các phiên bản gói chính xác tại NuGet.org.

Kiểm tra dự án

Nhấn Ctrl+F5 hoặc F5 để chạy mà không cần gỡ lỗi.

Visual Studio hiển thị hộp thoại sau đây khi dự án chưa được cấu hình để sử dụng SSL:

This project is configured to use SSL. To avoid SSL warnings in the browser you can choose to trust the self-signed certificate that IIS Express has generated. Would you like to trust the IIS Express SSL certificate?

Chọn nếu bạn tin tưởng chứng chỉ SSL IIS Express.

Hộp thoại sau đây được hiển thị::

Security warning dialog

Chọn Yes nếu bạn đồng ý tin tưởng vào chứng chỉ phát triển.

Để biết thông tin về việc tin tưởng trình duyệt Firefox, hãy xem Lỗi chứng chỉ firefox SEC_ERROR_INADEQUATE_KEY_USAGE.

Visual Studio ra mắt:

 • Máy chủ web IIS Express sẽ run trong visual Studio.
 • Trình duyệt mặc định và dẫn hướng đến https://localhost:/swagger/index.html, là số cổng được chọn ngẫu nhiên.

Nhấn F5 để chạy Mẫu dự án tạo mẫu API WeatherForecast với sự hỗ trợ cho Swagger sẽ có màn hình như sau

Đã đăng trong Khác.