Cài đặt SQL Server 2019 Developer Edition trên Windows Server 2019

Microsoft sản xuất phiên bản SQL Server Developer là một phiên bản miễn phí đầy đủ tính năng, được cấp phép để sử dụng làm cơ sở dữ liệu phát triển và thử nghiệm. Mình sẽ cài đặt SQL Server 2019 Developer Edition trên Windows Server 2019. Nó được cung cấp cho hệ điều hành macOS, Ubuntu, SLES, RHEL và Windows.

Tạo web api .net 5.0

Hướng dẫn này dạy những điều cơ bản về việc xây dựng API web với ASP.NET Core. Cuối cùng, bạn có một API web có thể quản lý các mục “việc cần làm” được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu